Hukuk Kutusu

Hukuki Paylaşım Sitesi

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik  25.04.2012 tarihinde resmi gazetede yayımlandı. Konuya ilişkin usullerin ve esasların belirlendiği yönetmelik Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve buna yönelik Kyoto Protokolü gereğince hazırlanarak üretim tesislerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları izlenerek raporlanması ve AB emisyon ticareti mevzuatının sera gazı emisyon izleme kısmı ile uyumlaştırma sağlanma amaçlanmıştır.

Yönetmelikte; belirlenmiş faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesine, doğrulanmasına ve raporlanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir. Ayrıca bu iş ve işlemler hakkında yetkili bulunan mercilerin görev ve sorumlulukları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluşların, işletmelerin ve işletmecilerin mükellefiyetlerinin belirlenmesine dair usuller ve esaslarda yönetmeliğin kapsamındadır.

İlgili düzenleme ile birlikte belirlenen faaliyet kategorilerine giren işletmelerin yönetmeliğin belirlediği ilkeler çerçevesinde emisyon izleme planı hazırlaması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına raporlama yapmaları mecburi hale getirilmiştir. Bu faaliyetlerin neler olduğu yönetmeliğin Ek-1 bölümünde detaylı şekilde belirtilmiş olup araştırma, yeni ürün ve proseslerin geliştirildiği ve test edildiği tesisler ve tesis bölümleri ile münhasır olarak biyokütle kullanan tesisler kapsam dışında bırakılmıştır.

İşletmeler yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca 01.01.2015 tarihinden itibaren sera gazı emisyonlarını izlemekle yükümlü olacaktır. Buna gore işletmeler zorunlu sera gazı emisyon izleme planı hazırlayacaklar ve bu planla birlikte Bakanlık tarafından belirlenencek usuller ve esaslara gore izleme yapacaklardır. Söz konusu izleme planının Bakanlık tarafından onaylanacağı ve buna ilişkin tarihler yönetmelik ile belirlenmiştir. Bu planların geçerlilik sürelerinde yine Bakanlık tarafından belirlenecektir.

Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca da işletmelerin emisyon değerlerini 01.01.2016 tarihinden itibaren raporlama yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre işletmeciler, her yılın 30 Nisan tarihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarını Bakanlığa raporlayacaktır.

İşletmelerin izleme planları ve raporlamaları Bakanlığa gönderilmeden önce Bakanlıkça yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluşlar tarafından doğrulanacak ve bu faaliyet, kamu yararı gözetilerek, işletmeciden bağımsız olarak icra edilecek. Yönetmelik kapsamında doğrulama işlemi yapacak doğrulayıcı kuruluşların ise ilgili kapsamlarda ”ISO14065” standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmaları şartı aranmaktadır.

Yönetmeliğe aykırı hareket edenler ve öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca müeyyide uygulanacaktır.

 

 

, , ,